fbpx

ลงทะเบียนติดตั้ง

Cloud Server

  Microsoft Azure

  -เป็น Cloud ของ Microsoft
  -Global Cloud
  -ความปลอดภัยสูงมาตรฐานความปลอดภัย Microsoft
  -ได้ใช้งานของ Microsoft เลย

  T-Cloud

  - Local Cloud ภายในประเทศ สามารถจ่ายเท่าที่ใช้ได้
  -เป็นของ Terabyte เองเลย
  -ข้อมูลอยู่ในประเทศไม่ออกไปไหน
  -ความปลอดภัยสูง ข้อมูลไม่ต้องวิงออกจากนอกประเทศ
  -ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น
  -ใช้ได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไม่สูงมาก
  -Design ตามลูกค้าได้
  - Power by HP Green lake

  >